BCU

Daniel Sobczyk jako organ prowadzący Policealną Szkołę Edukacji Zawodowej w Wałbrzychu uzyskał dofinansowanie do projektu pt.: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie terapia zajęciowa.

Realizacja projektu odbywa się w ramach:

Planu rozwojowego: dokument, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 2021/241, stanowiący podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wsparciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, tj. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Inwestycja: A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Cel szczegółowy inwestycji: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się˛ przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej w dziedzinie terapii zajęciowej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy Policealnej Szkole Edukacji Zawodowej w Wałbrzychu, realizującego koncepcję centrów Doskonałości Zawodowej (CoVEs) o innowacyjnym charakterze, uzupełniającym stosunku do obowiązującego dla danego programu zawodu, w terminie 2.01.2024 r.–30.06.2026 r. oraz przeszkolenie 400 uczestników, w tym 80 osób młodych, 280 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

1. Działania inwestycyjne - budowa nowej infrastruktury BCU;

2. Zakup wyposażenia - sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem BCU;

3. Zatrudnienie pracowników BCU, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w BCU;

4. Opracowanie i wprowadzenie do ZSK kwalifikacji z zakresu terapii zajęciowej wraz z uzyskaniem praw do prowadzenia certyfikacji z tego zakresu oraz realizacja programu szkoleń zawodowych związanych z dziedziną terapia zajęciowa;

5. Funkcjonowanie BCU - realizacja działań w 4 obszarach: prowadzenie działań edukacyjnych, szkoleniowych, integrujących edukację z biznesem oraz wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami, a także działań innowacyjnych, rozwojowych, doradczych i promocyjnych;

Zakres inwestycji: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcje centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

Instytucja odpowiedzialna za inwestycję (IOI): Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jednostka Wspierająca (JW): Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Partnerstwo – przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z https://ptwmost.pl/ oraz https://www.wszia.opole.pl/

 


27.03.2024 r. Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący przedsięwzięcie pn.: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie terapia zajęciowa w ramach konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrum umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza zaproszenie do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizację przedsięwzięcia budowlanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pn.: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie terapia zajęciowa

(szczegóły ogłoszenia w załącznikach - proszę kliknąć w link)

Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy.docx

Załącznik nr 3 Projekt umowy.pdf

Załącznik nr 3a Wykaz robót.docx

Załącznik nr 3b Wykaz osób.docx

Załącznik nr 3c Wykaz usług.docx

Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna.docx

Załącznik nr 6 SWZ.pdf

Załącznik nr 7 PFU.pdf


 

15.04.2024 r. Daniel Sobczyk jako podmiot realizujący przedsięwzięcie pn.: Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie terapia zajęciowa w ramach konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrum umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji publikuje protokół do zapytania ofertowego z dnia 27.03.2024 r.:

Protokół.pdf